Regulamin klubu – Akademia Fitness

Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU AKADEMIA FITNESS ważny od 8.06.2020

1.Klub świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu fitness.
2. Z usług klubu mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet lub opłaconą jednorazową wejściówkę.
3. Z usług klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna),
z usług klubu korzystać może osoba niepełnoletnia. W tekście tej pisemnej zgody przedstawiciel prawny osoby
niepełnoletniej winien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią będącą klientem klubu.
4. Warunkiem otrzymania karnetu jest, wypełnienie stosownego formularza klienta i wniesienie należnej opłaty za
korzystanie z usług oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 10 zł. Utrata lub zniszczenie karnetu
powinno być niezwłocznie zgłoszone na recepcji klubu. Koszt wydania nowej karty wiąże się z kolejną opłatą administracyjną
w wysokości 10 zł.
5. Każdy karnet posiada numer i jest przypisany w systemie komputerowym dla danej osoby. Z karnetu może korzystać
jedynie osoba widniejąca w formularzu klienta. Karnet Open lub karnet ilościowy posiada termin ważności określony w
cenniku w dniu zakupu ,znajdującym się w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu. Akademia
nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub
przedłużenia karnetu. Nieobecność w klubie lub choroba nie stanowią podstaw do przedłużania terminu ważności karnetu.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach klubu jest okazanie karnetu przy wejściu w recepcji wraz z dokumentem
pozwalającym na ustalenie tożsamości. Od momentu rozpoczęcia zajęć nie dopuszcza się do wchodzenia na salę ćwiczeń
grupowych chyba że za wyraźną zgodą obsługi recepcji.
7. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania klubu. Godziny otwarcia umieszczone są na
stronie internetowej www.akademia-fitness.eu oraz na drzwiach wejściowych do klubu. O wszelkich zmianach godzin
funkcjonowania obiektu, klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej
www.akademia-fitness.eu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
8.Z okazji urodzin Akademia Fitness może według uznania wydać w prezencie gadżet firmowy.
9. Akademia Fitness gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem.
Aktualny wykaz prowadzonych zajęć przedstawia grafik dostępny w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej.
10.Pracownicy klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. Każdy klient przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien
zasięgnąć porady lekarskiej zezwalającej na wykonywanie ćwiczeń. Klienci korzystają z klubu na własną odpowiedzialność.
Uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia nie może spadać na odpowiedzialność klubu lub instruktora. Każdy ćwiczy według
swoich możliwości i stanu zdrowia.
11. Akademia Fitness zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów prowadzących
zajęcia jak również do odwołania zajęć przy frekwencji mniej niż 6 osób. Informacje dotyczące wyżej wymienionych zmian
dostępne będą w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu i https://akademia-
fitness.strefaklienta.com.pl/
12. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, należy dokonywać rezerwacji.
Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godziny przed planowanym treningiem.
Niezgłoszenie nieobecności traktowane będzie jako wykorzystane i sprzedane (w przypadku karnetu limitowanego ilością
wejść, wiąże się ze ściągnięciem 1 wejścia, a karnetowi OPEN zostanie skrócony termin ważności o 1 dzień.
13. Klienci korzystający z usług Benefit Systems lub OK System zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 25,00 zł, żeby
uzyskać możliwość dokonywania rezerwacji na zajęcia w recepcji lub poprzez rezerwacje ON-LINE. W przypadku
nieodwołania rezerwacji (SMS lub w aplikacji ON-LINE ) do 3 godzin przed zajęciami kaucja zostanie rozliczona jako zajęcia
zrealizowane. Następne rezerwacje będą możliwe po uiszczeniu kolejnej kaucji 25 zł. Kaucja jest zwrotna w każdym
momencie na życzenie klienta.

14. AF zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją, sprzątaniem.
W przypadku zamknięcia klubu z przyczyn niezależnych od AF klient zostanie poinformowany za pośrednictwem strony
internetowej www.akademia-fitness.eu. W przypadku niezawinionym przerw przez klub, nie ponosi on za to
odpowiedzialności.
15. Klienci klubu, zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażania
w sposób nie zakłócający innym korzystania z klubu. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego
minimum. Na salach ćwiczeń telefon powinien być całkowicie wyciszony.
16. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie klubu
jest surowo zabronione. Członkowie klubu oraz klienci nie posiadający statusu członka klubu nie stosujący się do tego punktu,
zostaną wyproszeni z terenu klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu klubu.
17. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
W przypadku złego samopoczucia , kontuzji lub innych problemów zdrowotnych mogących chociażby stwarzać poczucie
ograniczenia zwykłych funkcji percepcyjno-motorycznych należy uzgodnić uczestnictwo z trenerem prowadzącym zajęcia.
Zabrania się przynoszenia do klubu przedmiotów niebezpiecznych mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia
mienia bądź mogło by stanowić zagrożenie zdrowia lub życia osób tam przebywających
18. Do prowadzenia treningów personalnych i medycznych w klubie uprawnieni są tylko trenerzy Akademii Fitness.
Zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych lub medycznych oraz ich prowadzenie przez inne osoby.
19. Na salach treningowej obowiązuje odzież sportowa i czyste zmienne obuwie sportowe.
20. Podczas każdych ćwiczeń , a w szczególności na matach obowiązkowe jest używanie ręczników , aby zachować higienę
i czystość.
21. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych każdy klient klubu, zobowiązany jest do odłożenia
sprzętu na właściwe miejsce.
22. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
23. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje
ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
24. Na terenie klubu zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody obsługi recepcji.
Zdjęcia można wykonywać tylko sobie lub na wyraźne polecenie drugiej osoby.
25. Osobom korzystającym z usług klubu przysługuje prawo dotyczące zmiany, uzupełnienia, bądź wykreślenia danych
osobowych z bazy danych osobowych prowadzonych przez klub.
26. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji
zalecanych przez personel AF, może powodować szkody, za które AF nie będzie odpowiadać.
27. Bez zgody kierownictwa klubu AF zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek
na terenie klubu.
28. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
29. Zabrania się wnoszenia na teren klubu szklanych opakowań.
30.AF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz w szatniach poza zamkniętą szafką.
31. Na terenie klubu zainstalowano monitoring.
32. AF zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest
w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu.
33.Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie
mailem lub bezpośrednio na recepcji klubu. Reklamacje składane przez klientów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni
kalendarzowych.