Regulamin konkursu „Zdjęcie z ulubionym instruktorem” – Akademia Fitness
Regulamin konkursu „Zdjęcie z ulubionym instruktorem”

§ 1
Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) jest Akademia Fitness z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Ocickiej 4, 47-400 Racibórz.

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Dzień Kobiet w Akademii Fitness (dalej „Regulamin”).

Konkurs trwa od 7.01.2020 r. do 11.01.2020 r.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.

Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na stronie internetowej Akademii Fitness oraz w siedzibie Organizatora.

Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com, na oficjalnym Fanpage Akademii Fitness.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Akademia Fitness.


§ 2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Facebooku zgodny z regulaminem portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”).

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Akademii Fitness oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.

W przypadku wygrania nagrody Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia i nazwiska, jakim Uczestnik posługuje się na swoim profilu na liście zwycięzców Konkursu na profilu Akademii Fitness w serwisie Facebook.

Prace powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). Na zdjęciach nie mogą być widoczne znaki towarowe, logo ani oznaczenia produktów lub usług inne niż Akademia Fitness.


§ 3
Zasady i przebieg Konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 7 do 11 stycznia 2020 roku odwiedzić Akademię Fitness, (mieszczącą się przy ul. Ocickiej 4 lub przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu), uczestniczyć w zajęciach grupowych i zrobić sobie zdjęcie w instruktorem na sali treningowej. Po czym opublikować je na Fanpage Akademii Fitness, w komentarzu pod postem konkursowym (post konkursowy zawieszony będzie w tych dniach na szczycie tablicy). O wygranej decyduje liczba „lajków” pod zdjęciem.

Zdjęcie konkursowe każdy uczestnik powinien zamieścić na Fanpage Akademii Fitness w komentarzu pod postem konkursowym w terminie od 7.01.2020 do 11.01.2020 do godziny 14:00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 13.01.2020 r. o godzinie 15.00, a wyniki zostaną ogłoszone na Fanpage’u Akademii Fitness.

Autorzy zgłoszeń z największą liczbą „lajków” (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody zgodnie §5.

W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda przechodzi na rzecz Sponsora.

Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w postaci pieniężnej.

§ 4
Nadzór nad przebiegiem Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Facebook, w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;
c. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d. którzy opublikują zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

Organizator może ustosunkowywać się do treści (postów) zamieszczanych przez Uczestników na tablicy publicznej.

§5
Nagrody

Nagrodami w Konkursie są plecaki z logo AF :
Nagrody będą przyznane dla osób od 1 do 5 miejsca.

Nagrody będą do odbioru od 13 do 18 stycznia br. w siedzibie w Akademii Fitness ul. Ocicka 4.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Akademia Fitness, u. Ocicka 4, 47 – 400 Racibórz.

Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Akademia Fitness w Raciborzu , ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz. Organizator jest przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z administratorem danych osobowych. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród w Konkursie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest na stronie Akademia Fitness, w zakładce Aktualności oraz w siedzibie Organizatora.

Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.