Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU AKADEMIA FITNESS ważny od 17.10.2020

1.Klub prowadzi usługi w formule zajęć  sportowych lub współzawodnictwa sportowego. Nie obsługujemy osób, które chcą ćwiczyć rekreacyjnie. Wszyscy użytkownicy klubu są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać procedurę bezpieczeństwa w związku z Covid 19.

2.Wszystkie zakupione karnety przed 17.10.2020 roku z przeznaczeniem na zajęcia fitness są udostępnione do wykorzystania na zajęcia sportowe lub w ramach współzawodnictwa sportowego.

3. Z usług klubu mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet lub opłaconą jednorazową wejściówkę.

 4. Z usług klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna), z usług klubu korzystać może osoba niepełnoletnia. W tekście tej pisemnej zgody przedstawiciel prawny osoby niepełnoletniej winien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią będącą klientem klubu. 

5. Warunkiem otrzymania karnetu jest, wypełnienie stosownego formularza klienta  i  wniesienie należnej opłaty za korzystanie z usług oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty administracyjnej  w wysokości 10 zł. Utrata lub zniszczenie karnetu powinno być niezwłocznie zgłoszone na recepcji klubu. Koszt wydania nowej karty wiąże się z kolejną opłatą administracyjnąw wysokości 10 zł. 

6. Każdy karnet posiada numer i jest przypisany w systemie komputerowym dla danej osoby. Z karnetu  może korzystać jedynie osoba widniejąca w formularzu klienta. Karnet Sport lub karnet ilościowy posiada termin ważności określony w cenniku w dniu zakupu ,znajdującym się w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu. Akademia nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet –niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia karnetu. Nieobecność w klubie lub choroba nie stanowią podstaw do przedłużania terminu ważności karnetu.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach klubu jest okazanie karnetu przy wejściu w recepcji wraz z dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Od momentu rozpoczęcia zajęć nie dopuszcza się do wchodzenia na salę ćwiczeń grupowych chyba że za wyraźną zgodą obsługi recepcji.

8. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania klubu. Godziny otwarcia umieszczone są na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu oraz na drzwiach wejściowych do klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu, klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

9. Akademia Fitness gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzonych zajęć przedstawia grafik dostępny w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej. 

10.Pracownicy klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. Każdy klient przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien zasięgnąć porady lekarskiej zezwalającej na wykonywanie ćwiczeń. Klienci korzystają z klubu na własną odpowiedzialność. Uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia nie może spadać na odpowiedzialność klubu lub instruktora. Każdy ćwiczy według swoich możliwości i stanu zdrowia.

11. Akademia Fitness zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia jak również do odwołania zajęć przy frekwencji mniej niż 6 osób.Informacje dotyczące wyżej wymienionych zmian dostępne będą w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu. 

12. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, należy dokonywać rezerwacji. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godzinyprzed planowanym treningiem. Niezgłoszenie nieobecności traktowane będzie jako wykorzystane i sprzedane (w przypadku karnetu limitowanego ilością wejść, wiąże się ze ściągnięciem  1 wejścia, a karnetowi  SPORT zostanie skrócony termin ważności o 1 dzień.

13. Klienci korzystający z usług Benefit Systems zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 25,00 zł, żeby uzyskać możliwość dokonywania rezerwacji na zajęcia w recepcji lub poprzez rezerwacje ON-LINE.  W przypadku nieodwołania rezerwacji (SMS lub w aplikacji ON-LINE ) do 3 godzin przed  zajęciami kaucja  zostanie rozliczona jako zajęcia zrealizowane. Następne rezerwacje będą możliwe po uiszczeniu kolejnej kaucji    25 zł. Kaucja jest zwrotna w każdym momencie na życzenie klienta. 

14. AF zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją, sprzątaniem.W przypadku zamknięcia klubu z przyczyn niezależnych od AF klient zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej www.akademia-fitness.eu. W przypadku niezawinionym przerw  przez klub, nie ponosi on za to odpowiedzialności. 

15. Klienci klubu, zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażaniaw sposób nie zakłócający innym korzystania z klubu. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Na salach ćwiczeń telefon powinien być całkowicie wyciszony.

16. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie klubujest surowo zabronione. Członkowie klubu oraz klienci nie posiadający statusu członka klubu nie stosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu klubu. 

17. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia , kontuzji lub innych problemów zdrowotnych mogących chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji percepcyjno-motorycznych należy uzgodnić uczestnictwo z trenerem prowadzącym zajęcia. Zabrania się przynoszenia do klubu przedmiotów niebezpiecznych mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogło by stanowić zagrożenie zdrowia lub życia osób tam przebywających

18. Do prowadzenia treningów personalnych i medycznych w klubie uprawnieni są   tylko trenerzy Akademii Fitness. Zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych lub medycznych  oraz ich prowadzenie przez inne osoby.

19. Na salach treningowej obowiązuje odzież sportowa, czyste zmienne obuwie sportowe i swój ręcznik.

20. Podczas każdych ćwiczeń , a w szczególności na matach obowiązkowe jest używanie ręczników , aby zachować higienęi czystość.

21. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych każdy klient klubu, zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce. 

22. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

23. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. 

24. Na terenie klubu zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez  zgody obsługi recepcji.Zdjęcia można wykonywać tylko sobie lub na wyraźne polecenie drugiej osoby.

25. Osobom korzystającym z usług klubu przysługuje prawo dotyczące zmiany, uzupełnienia, bądź wykreślenia danych osobowych z bazy danych osobowych prowadzonych przez klub. 

26. Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez personel AF, może powodować szkody, za które AF nie będzie odpowiadać. 

27. Bez zgody kierownictwa klubu AF zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie klubu. 

28. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

29. Zabrania się wnoszenia na teren klubu szklanych opakowań. 

30.AF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu oraz w szatniach poza zamkniętą szafką. 

31. Na terenie klubu zainstalowano monitoring. 

32. AF zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu.

33.Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie mailem lub bezpośrednio na recepcji klubu. Reklamacje składane przez klientów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.