Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU AKADEMIA FITNESS ważny od 28.05.2021

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Akademii Fitness prowadzonej przez Mag-Mar Logistyka Armatys Marek 47-400 Racibórz ul. Jakuba Mandrysza 43. Przedmiotem usług jest prowadzenie zajęć  fitness i poradni dietetycznej.

Definicje:

Członek klubu – osoba, która wykupiła abonament w klubie

Uczestnik-osoba, która wykupiła karnet na zajęcia lub pojedyncze wejście

Wpisowe- jednorazowa opłata  administracyjna pobierana na poczet Członków klubu i pokrywająca koszty z tym związane

Karta członkowska- karta z kodem kreskowym przypisanym z imienia i nazwiska w systemie komputerowym osobie z formularza klienta

Karnet-abonament ograniczony  co do czasu i ilości wejść zgodnie z cennikiem uprawniający Członka klubu do korzystania z ofert klubu.

Oświadczenia/formularz klienta –dokument podpisywany przed pierwszym treningiem.

2.Wszyscy użytkownicy klubu są zobowiązani bezwzględnie przestrzegania procedury bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w związku z  Covid 19, która znajduje się w recepcji klubu.

3. Otrzymanie karty klubowej jest  równoznaczne z wykupieniem w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem i podpisaniem akceptacji  regulaminu przez Członka klubu. Klubowicz, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż zaakceptował oraz  podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował  zmian w zapisie. Nowy klient zobowiązany jest do uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej  w wysokości 10 zł za kartę członkowską. Utrata lub zniszczenie karty członkowskiej powinno być niezwłocznie zgłoszone w recepcji klubu. Koszt wydania nowej karty wiąże się z kolejną opłatą wpisową  w wysokości 10 zł.

 4. Z usług klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna), z usług klubu korzystać może osoba niepełnoletnia. W tekście tej pisemnej zgody przedstawiciel prawny osoby niepełnoletniej winien wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią będącą klientem klubu.

5. Członkowie klubu podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia w razie wystąpienia problemów zdrowotnych, które potwierdzają stan faktyczny. Członek  klubu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania klubu o zmianie danych. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

6. Każdy karnet posiada numer i jest przypisany w systemie komputerowym dla danej osoby. Z karnetu  może korzystać jedynie osoba widniejąca w formularzu klienta. Karnet Open lub karnet ilościowy posiada termin ważności określony w cenniku w dniu zakupu,znajdującym się w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu. Niewykorzystane wejścia z  karnetu nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Nieobecność w klubie lub choroba nie stanowią podstaw do przedłużania terminu ważności karnetu.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach klubu jest okazanie karnetu przy wejściu w recepcji wraz z dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Od momentu rozpoczęcia zajęć nie dopuszcza się do wchodzenia na salę ćwiczeń grupowych chyba że za wyraźną zgodą obsługi recepcji. Pracownicy recepcji lub trenerzy mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na  teren klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeżeli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów. Decyzje taką mogą podjąć w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

8. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania klubu. Godziny otwarcia umieszczone są na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu oraz na drzwiach wejściowych do klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania obiektu, klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.

9. Akademia Fitness gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzonych zajęć przedstawia grafik dostępny w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej.

10.Pracownicy klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. Każdy klient przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien zasięgnąć porady lekarskiej zezwalającej na wykonywanie ćwiczeń. Każdy klient ćwiczy według swoich możliwości i stanu zdrowia.

11.Akademia Fitness informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, którzy doznał w  wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystał ze sprzętu w sposób niezgodny z poleceniami. Uczestnik taką, deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.  

12. Akademia Fitness zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia jak również do odwołania zajęć przy frekwencji mniej niż 6 osób.Informacje dotyczące wyżej wymienionych zmian dostępne będą w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej https://akademia-fitness.strefaklienta.com.pl/

13. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w zajęciach grupowych, należy dokonywać rezerwacji. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godzinyprzed planowanym treningiem. Niezgłoszenie nieobecności traktowane będzie jako wykorzystane i sprzedane. W przypadku karnetu limitowanego ilością wejść, wiąże się ze ściągnięciem  1 wejścia, a karnetowi  OPEN zostanie skrócony termin ważności o 1 dzień.

14. Klienci korzystający z usług Benefit Systems zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 25,00 zł, żeby uzyskać możliwość dokonywania rezerwacji na zajęcia w recepcji lub poprzez rezerwacje ON-LINE.  W przypadku nieodwołania rezerwacji (SMS lub w aplikacji ON-LINE ) do 3 godzin przed  zajęciami kaucja  zostanie rozliczona jako zajęcia zrealizowane. Następne rezerwacje będą możliwe po uiszczeniu kolejnej kaucji 25 zł. Kaucja jest zwrotna w każdym momencie na życzenie klienta.

15. Akademia Fitness zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją lub sprzątaniem.

16.Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie pozostające poza kontrolą każdej  że stron, których nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a zakłócają lub uniemożliwiają realizację usług. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie  się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, klub jest uprawniony do przejścia na  tryb zdalny realizacji usług w formule zajęć online. W przypadku, gdy klient nie ma możliwości korzystania z usług zajęć online, dopuszcza się możliwość zamrożenia usług do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania ważności karnetu o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

17. Klienci klubu, zobowiązani są do przestrzegania porządku, higieny oraz właściwego zachowania się i wyrażaniaw sposób nie zakłócający innym korzystania z klubu. Rozmowy telefoniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Na salach ćwiczeń telefon powinien być całkowicie wyciszony.

18. Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie klubujest surowo zabronione. Członkowie klubu oraz klienci nie posiadający statusu członka klubu nie stosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu klubu.

19. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia , kontuzji lub innych problemów zdrowotnych mogących chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji percepcyjno-motorycznych należy uzgodnić uczestnictwo z trenerem prowadzącym zajęcia. Zabrania się przynoszenia do klubu przedmiotów niebezpiecznych mogących doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia bądź mogło by stanowić zagrożenie zdrowia lub życia osób tam przebywających.

20. Do prowadzenia treningów personalnych i medycznych w klubie uprawnieni są   tylko trenerzy Akademii Fitness. Zabroniona jest sprzedaż treningów personalnych lub medycznych  oraz ich prowadzenie przez inne osoby.

21. Na salach treningowej obowiązuje odzież sportowa, czyste zmienne obuwie sportowe i swój duży ręcznik.

22. Podczas każdych ćwiczeń , a w szczególności na matach obowiązkowe jest używanie ręczników , aby zachować higienęi czystość.

23. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych każdy klient klubu, zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

24. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje ścienne, plakaty, podłogi) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

25. Na terenie klubu zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez  zgody obsługi recepcji.Zdjęcia można wykonywać tylko sobie lub na wyraźne polecenie drugiej osoby.

26. Osobom korzystającym z usług klubu przysługuje prawo dotyczące zmiany, uzupełnienia, bądź wykreślenia danych osobowych z bazy danych osobowych prowadzonych przez klub.

27. Bez zgody kierownictwa klubu AF zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie klubu.

28. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

29. Zabrania się wnoszenia na teren klubu szklanych opakowań.

30.Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierając takowe ze sobą na salę lub zostawić w zamkniętej na klucz szafce, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie klubu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując i akceptując regulamin klubu.  

31. Akademia Fitness informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video)  ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (telefon, tablet, kamera, rejestracja audio). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Teren holu jest rejestrowany na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Jest to działanie  prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie klubu.

32.Ze względów na fakt, iż integralną częścią usługi, może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć  oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania podczas zajęć, warsztatów , szkoleń czy eventów, zarówno w postaci foto, jak  i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Materiały będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z klubem. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalenie materiału, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiał w momencie jego powstania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem wykonania czy realizacji usługi. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobą trzecim.

33.W związku z rozporządzenie Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne na     https://www.akademia-fitness.eu/polityka-prywatnosci

34.Podczas zajęć na sali może być używana muzyka. Zależy to tylko od indywidualnego podejścia instruktora. Muzyka stanowi własność instruktora i nie ma wpływu na frekwencję.

35. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2021. Zawsze aktualny regulamin dostępny jest w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.akademia-fitness.eu.

36.Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie mailem lub bezpośrednio na recepcji klubu. Reklamacje składane przez klientów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych.