Regulamin sklepu

§ 1 Informacje wstępne

  1. Grupa na Facebooku jest dostępna pod adresem internetowym https://www.facebook.com/groups/690318135044374 , prowadzona jest przez Marka Armatys prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mag-Mar Logistyka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 639-103-21-53: REGON: 277950400, zarejestrowaną pod adresem: ul. Jakuba Mandrysza 43, 47-400 Racibórz

§ 2 Definicje

1.      Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mag-Mar Logistyka Armatys Marek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 639-103-21-53; REGON: 277950400

2.      Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem bramki płatności lub przelewu

3.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Grupy

4.      Grupa – podstrona na Facebooku prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.facebook.com/groups/690318135044374, oferujący w szczególności nagrania audio-video.

5.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Grupy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie).

6.      Regulamin – niniejszy regulamin Grupy, określa zasady dokonywania sprzedaży przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Grupy. Niniejszy Regulamin udostępniony jest dla Klientów na stronie https://akademia-fitness.eu/regulamin-sklepu  będąc również dostępnym dla każdego użytkownika sieci Internet.

7.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą bramki płatności lub przelewu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Dostępu ze Sprzedawcą.

8.      Konto – konto klienta na Facebooku.

9.      Formularz rejestracji – formularz dostępny na Grupie, umożliwiający dołączenie do grupy.

10.  Formularz zamówienia – po kliknięciu KUP TERAZ użytkownik zostaje przekierowany na formularz zamówienia na stronie operatora płatności

11.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży  zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Grupy.

12.  Cennik – aktualny cennik, gdzie Sprzedawca ustala ceny za dostęp do Grupy, prezentowany na akademia-fitness.eu/oferta/zajecia-online

13.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy – konto do dokonywania wpłat za dostęp:             23 1050 1328 1000 0090 7168 4535


§ 3 Kontakt ze Sklepem

1.      Adres e-mail Sprzedawcy: marek@akademia-fitness.eu

2.      Numer telefonu Sprzedawcy: 788868656 dostępny od 8.00-20.00

3.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 23 1050 1328 1000 0090 7168 4535

4.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 Wymagania techniczne

1.      Klient zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie

a. aktywne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron www
b. aktywne połączenie z siecią Internet
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
d. włączenie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej akceptacji plików Cooki

2.      Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić, a na urządzeniach mobilnych uniemożliwia korzystanie z Grupy. Poza informacjami zawartymi w plikach „Cookies”, Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Klienta i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3.      Pliki Cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta.


§ 5 Postanowienia ogólne

1.      Wszelkie prawa do Grupy są zastrzeżone i do zamieszczonych w jej ramach treści. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych na Grupie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy.

2.      Korzystanie przez Klienta z Grupy nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Grupy ani zamieszczonych w jej ramach treści.

3.      Korzystanie z Grupy dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych  (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

4.      Sprzedawca usunie z Grupy Klienta korzystającego z Grupy poza zakresem „dozwolonego użytku”, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu. Zablokowanie konta Klienta jest jednoznaczne z brakiem możliwości zwrotu Klientowi dokonanej opłaty za dostęp oraz wiąże się z wystąpieniem przez Sprzedawcę na drogę sądową przeciwko Klientowi.

5.      Sprzedawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie Grupy, w szczególności do audycji audiowizualnych i dokumentów objętych prawami autorskimi osób trzecich.

6.      Dane zawarte w treści Grupy mają charakter wyłącznie informacyjny oraz pochodzą ze źródeł, które Sprzedawca uznał za rzetelne i wiarygodne.

7.      Korzystając z Grupy Klient potwierdza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania w przyszłości. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

8.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania Grupy, jako narzędzia e-commerce, innych działań komercyjnych, w tym prowadzenia sklepu internetowego, działań reklamowych, treści ogłoszeniowych wśród Klientów, a w szczególności poprzez kierowanie do Klientów treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, jak i podmioty trzecie.

9.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Grupy, w celu poprawy funkcjonowania, dodawania nowych funkcjonalności, przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.

10.  Klientem może być osoba która skończyła 18 lat i zaakceptowała Regulamin, oraz osoba, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, a zgodę na korzystanie z Grupy wyrażą w jej imieniu rodzice lub inny opiekun prawny, na drodze pisemnej.

11.  Korzystanie z usług Grupy wymaga wcześniejszej konsultacji z właściwym lekarzem lub specjalistą dotyczącej braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jest jednocześnie oświadczeniem Klienta, że nie posiada on żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Grupy, w szczególności z audycji audiowizualnych.

12.  Sprzedający nie ubezpiecza Klientów i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas korzystania z audycji audiowizualnych prezentowanych na Grupie. Klient korzysta z usług Grupy za własne ryzyko i odpowiedzialność.

13.  Klient przed startem audycji audiowizualnych prezentowanych na Grupie powinien samodzielnie zadbać o właściwy strój, przygotować odpowiednie i bezpieczne miejsce treningu/ćwiczeń, przygotować wymagany sprzęt do ćwiczeń oraz butelkę wody. Każdorazowo w trakcie audycji należy postępować zgodnie z instrukcjami prowadzącego.

14.  W przypadku audycji audiowizualnych prezentowanych na grupie a dedykowanych dzieciom każdorazowo decyzję o aktywności dziecka podejmuje Klient, przy zastosowaniu odpowiednio pkt 5 – 7, 10 – 12 niniejszego paragrafu.

15.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Grupy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Grupy z infrastrukturą techniczną Klienta.

16.  Składanie zamówień przez Klienta na Dostęp odbywa się wyłącznie po uprzednim opłaceniu dostępu, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu

17.  Ceny podane na grupie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

18.  Korzystanie z Grupy następuje wyłącznie na koszt oraz ryzyko Klienta.

19.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje działania lub zaniechania, oznacza to, iż Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za

a) szkody poniesione przez Klienta z powodu przerwy w dostępie do usług Grupy (np. dostawcy Internetu na rzecz Klienta)
b) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych za pośrednictwem Grupy
c) skutki posiadania hasła Klienta przez osoby trzecie szkody
d) spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Grupy.


§ 6 Dołączenie do grupy

1.      Aby dołączyć do grupy, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, Adres e-mail.

2.      Aby dołączyć do grupy konieczne jest założenie Konta na Facebooku, które jest darmowe.

3.      Dołączenie do grupy  odbywa się poprzez zalogowanie na swój profil na Facebooku i wysłanie zaproszenia do grupy.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat wystąpić z grupy poprzez opuszczenie grupy.


§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      Wejść na stronę https://akademia-fitness.eu/oferta/zajecia-online

2.      Opłacić dostęp na konto lub poprzez KUP TERAZ i wypełnić Formularz u dostawcy płatności

3.      Dołączyć do grupy na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/groups/690318135044374


§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Po opłaceniu dostępu Klient uzyskuje dostęp do Grupy na czas 4 tygodni lub innego określonego czasu.

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b) Płatności elektroniczne
c) Płatność kartą płatniczą.

3.      Na życzenie Klient może otrzymać fakturę VAT. W tym celu wymagany jest kontakt pod adresem e-mail Sprzedawcy: marek@akademia-fitness.eu Wystawienie faktury VAT możliwe jest wyłącznie w miesiącu, w którym nastąpiło opłacenie Dostępu.


§ 9 Wykonanie umowy zawartej na odległość

1.      Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim opłaceniu przez klienta dostępu do Grupy.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.      Początek uzyskania dostępu do Grupy dla Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,


§ 10 Prawa i obowiązki Klienta

1.      Klient jest uprawniony do korzystania z Grupy w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

2.      Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Grupie i nie udostępniania go osobom trzecim.

3.      Klient po opłaceniu dostępu ma prawo do korzystania z właściwych dla niego usług.

4.      Klientowi nie wolno korzystać z Grupy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

5.      Klientowi nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.      Klient ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej Grupy, którą należy składać na adres email: marek@akademia-fitness.eu  lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy Racibórz 47-400, ul. Jakuba Mandrysza 43 z dopiskiem „Reklamacja”

7.      Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.      Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, będą rozpatrywane negatywnie.


§ 11 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.      Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych na Grupie zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Ochrona prywatności i dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Grupy jest Sprzedawca.

2.      Udostępnianie Sprzedawcy danych osobowych Klienta następuje w drodze decyzji Klienta z uwzględnieniem brzmienia ust. 3 poniżej, w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3.      Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.      Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta na Grupie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Grupie.
b) podmioty zapewniające obsługę informatyczną Grupy

5.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


§ 14 Postanowienia końcowe

1.      Umowy Sprzedaży zawierane na Grupie zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych

4.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej grupy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2020 .Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat marek@akademia-fitness.eu
Mag-Mar Logistyka 47-400 Racibórz ul. Jakuba Mandrysza 43

Ja ( imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:
Data zawarcia umowy ……………………………
Imię i nazwisko klienta …………………………..
Adres klienta ……………………………………………
Podpis klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………….
Data sporządzenia formularza ………………